Taneční obor - Základní umělecká škola

Praha 10, Bajkalská 11
Základní umělecká škola
výtvarný
obor
hudební
obor
taneční
obor
literárně
dramatický obor
Přejít na obsah
Taneční obor


Výchova v tanečním oboru rozvíjí pohybové a taneční předpoklady dětí už od pěti let. Děvčata i chlapci předškolního věku jsou přijímány do PTV (přípravné taneční výchovy) a zde přiměřeně k jejich věku a schopnostem získávají základy pohybového vzdělání, které směřuje k plynulému kultivování přirozeného dětského tanečního projevu a k jeho postupnému zdokonalování. To vše formou tanečních her a hravých cvičení s využitím dětského smyslu pro fantazii a představivost. Průprava sleduje správné držení těla, zvyšuje celkovou pohyblivost, obratnost a koordinaci pohybu.

Taneční projev přináší dětem radost, rozvíjí jejich muzikálnost, podporuje jejich prostorové cítění a pěstuje v nich kreativní schopnost uvědoměle ovládat své tělo a své pohyby.

Na I. stupni tanečního oboru jsou vyučovány předměty taneční průprava a taneční praxe.
Ve vyšších ročnících klasická taneční technika, lidový tanec, současný tanec a taneční praxe. Žáci mohou pokračovat ve studiu i na II. stupni, kde se rozvíjí učivo z vyšších ročníků I. stupně.

Na naší škole mají žáci možnost pracovat ve třídě se zaměřením buď na lidový, nebo současný tanec.

V průběhu studia lidového tance se žáci učí zvládnout základní kroky a charakteristické lidové tance z Čech (event. i z jiných regionů). Jsou vedeni k citlivému a přesnému vyjádření tempa, rytmu, dynamiky a výrazu lidové písně i lidové hudby v nejrůznějších úpravách. Osvojováním tanečního stylu spolu s poznáváním hudebního materiálu se učí chápat kořeny a podstatné rysy naší národní kultury. Při výuce jsou často používány principy a metody Orffova Schulwerku. Součástí výuky je též seznámení se základy klasického a současného tance. Výuka je přizpůsobena schopnostem a složení jednotlivých ročníků.

V průběhu studia současného tance se žáci seznamují s různými tanečními technikami (Martha Graham, José Limon). Protože se současný a klasický tanec nevylučují, ale naopak vzájemně rozšiřují a obohacují, je klasická taneční technika často do výuky zařazována. Důraz je kladen na všestrannost, osobitost a tvůrčí schopnosti. Výuka současného tance je spjata s různými hudebními žánry (hudba klasická, filmová, muzikálová, moderní). Vše je koncipováno s ohledem na schopnosti a složení jednotlivých ročníků.

Žáci tanečního oddělení pravidelně vystupují nejen na koncertech pořádaných pro rodiče
v Divadle U Hasičů, v sále Městské knihovny, ale také v pořadech pro okolní mateřské školy,
na akcích i mimo obvod Prahy 10.
Návrat na obsah