Výtvarný obor - Základní umělecká škola

Praha 10, Bajkalská 11
Základní umělecká škola
výtvarný
obor
hudební
obor
taneční
obor
literárně
dramatický obor
Přejít na obsah
Výtvarný obor


Výtvarný obor mohou navštěvovat děti od 1. třídy ZŠ.
Výuka probíhá ve věkově vyrovnaných skupinách 10 - 12 dětí jednou týdně v tříhodinové lekci. První část odpoledne od 14. 00 do 16.15 hodin je vyhrazena mladším dětem, zpravidla do 5. třídy ZŠ. V době od 16.30 do 18:45 hodin se scházejí starší žáci.

Každým rokem v září otevíráme přípravnou třídu pro žáky z 1. tříd ZŠ s cílem rozvíjet jejich přirozenou tvořivou aktivitu. Děti s předpokladem trvalejšího zájmu pokračují na prvním stupni, který má sedm ročníků. Druhý stupeň základního studia pro studenty ve věku 14 – 18 let je čtyřletý.

Žáci jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání jednoduché talentové zkoušky, jejíž součástí je také prezentace domácích prací. Do ročníků 1. a 2. stupně přijímáme jednotlivce na doplnění počtu žáků ve skupinách.

V předmětech plošné vytváření, prostorové vytváření se žáci seznamují se základy kresby, malby, grafiky, modelování a keramiky. Poznávají rozličné výtvarné materiály a postupy jejich zpracování. Učitelé volí s ohledem k věku a dispozicím dětí takové výtvarné a myšlenkové podněty, které pomáhají stimulovat objevné prožívání světa a tvořivou reakci. Během studia výtvarného oboru získávají žáci kvalitní odborné základy; nejschopnější se v intenzivní výuce od 2. ročníku II. stupně VO připravují na další umělecké studium na středních nebo vysokých školách.

Obsah učební látky je v projektovém vyučování koncipován a rozvíjen tak, aby byla výuka pro žáky po celá léta dostatečně zajímavá, podnětná pro rozvoj jejich výtvarného cítění a myšlení, pro osvojování výtvarné řeči i pro rozšiřování jejich obzorů a stupnice etických hodnot.

Vždy na konci školního roku pořádáme v pavilonu A naší školy výstavy žákovských prací, které zaujmou návštěvníky obsahovou i instalační nápaditostí a originalitou.

Vyučující VO jsou i fakultními učiteli Ped.FUK pro průběžnou praxi výtvarné výchovy.
Návrat na obsah