Úplata za vzdělání - Základní umělecká škola

Praha 10, Bajkalská 11
Základní umělecká škola
výtvarný
obor
hudební
obor
taneční
obor
literárně
dramatický obor
Přejít na obsah
Úplatu za vzdĕlání i půjčovné za nástroj je možné posílat na účet školy.
Vždy uvádějte i variabilní symbol žáka ( Bankovní spojení: ČS, Praha 10 č.ú.: 291316389/0800 )

Výše úplaty se řídí Zákonem č.561/2004 Sb. (tzv. Školský zákon) a Vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, § 8 a § 10, odst. 1 a 2.

O výši úplaty za vzdělávání v daném školním roce rozhoduje ředitel školy po finančním rozboru provozních nákladů minulého roku. .

Úplata v žádném případě není školným = cenou za vyučovací hodinu, ale ročním příspěvkem na provozní náklady školy!

Mzdové náklady jsou plně hrazeny státem.

Úplatu za vzdělávání hradí žáci pololetně


Pokud nebude platba v daných termínech uhrazena (po dvou upomínkách do žákovského sešitu žáka), bude žák dle vyhlášky č.71/2005 Sb. § 7, odst. 1 písm. d) vyloučen ze školy. Škola úplatu ani její část z důvodu plánování finančních nákladů žákům nevrací.

Je potřeba zdůraznit, že žáci mají v úplatě za vzdělávání zahrnuty:

• náklady na energie (tepelné i světelné)
• ladění klavírů
• opravy hudebních nástrojů
• nákup notového materiálu, hudebních nástrojů, náhradních strun apod.
• nákup výtvarných potřeb, spotřeba energie vypalovací keramické pece
• pořizování nových kostýmů do tanečního, dramatického oboru
• vybavování tříd (nábytek, elektronika,...)
• doplňování didaktických pomůcek
• nájmy sálů
• účetnictví
• opravy všeho druhu

Návrat na obsah